Logistyka magazynowa a prawne aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy

IMG_3015_1Jak podaje Państwowa Inspekcji Pracy (PIP), stan przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest stosunkowo słaby. Obowiązek przestrzegania zasad BHP leży po stronie kadry zarządzającej, jak i każdego pracownika. Jednak to właśnie operatorzy wózków widłowych, z racji charakteru ich pracy i wykorzystywanego sprzętu, są szczególnie zobowiązani, aby te przepisy przestrzegać.

Współcześnie różnego rodzaju zakład wykorzystują w swoich działaniach zarówno wózki z napędem spalinowym, jak i elektrycznym. Kwestią zasadniczą jest jednak, aby każde z eksploatowanych urządzeń spełniało wszelkie normy prawne.

Bezpieczeństwo i higiena pracy – uwarunkowania prawne

Kwestia bezpieczeństwa i higieny pracy, a także aspekty związane z ochroną zdrowia i życia pracowników oraz utrzymaniem maszyn i urządzeń w stanie zapewniającym bezpieczne warunki pracy określa ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. Pozostałe wymagania dla urządzeń magazynowych oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas ich użytkowania określają przed wszystkim następujące akty prawne:

  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn,
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym,
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych,
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu,
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego,
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.

Należy jednak pamiętać, iż kwestia przestrzegania zasad eksploatacji i konserwacji sprzętów jest tylko jednym z elementów bezpiecznej pracy. Bardzo istotny jest również czynnik ludzki, od którego tak naprawdę zależy sposób użytkowania wózka widłowego. Dlatego też, niezwykle istotne jest, aby stale monitorować pracowników oraz zadbać o to, by przechodzili oni okresowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *